Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok […] Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniŜania tygodniowego obowiązkowego […] i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok. 10. Zaopiniowanie projektu…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …byłą bocznicą kolejową w Suwałkach. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. ; Zaopiniowanie wniosków o przyjęcie do planu sprzedaży działek […] z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w 2014 r. 4. Informacja z działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 5. Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu […] stanowiących własność Miasta Suwałk. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poŜwirowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników