Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Finansowo – Budżetowa

Komisja odbywa się na tydzień przed terminem sesji w czwartek

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

29 grudnia 2015-12-29
2016-01-21
2015-12-17
2015-10-28
2015-10-22
16:00–17:30
1. Przyjęcie protokołu nr 10/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lipca 2015 r. 2. Przyjęcie protokołu nr 11/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2015 r. 3. Informacja z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Suwałki w latach 2007-2015. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2014-2017. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok. 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 — 2030. 16. Wolne wnioski
2015-09-24
16:00–17:40
1. Przyjęcie protokołu nr 10/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lipca 2015 r. 2. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki. 8. Informacja z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2015 roku. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne). 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 — 2030. 11. Wolne wnioski.
2015-07-23
16:00–17:17
1. Przyjęcie protokołu nr 9/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 czerwca 2015 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/602/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu „Suwalska RODZINA PLUS”. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za pobyt w Hostelu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierŜawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. 6. Zaopiniowanie wniosku o przedłuŜenie umowy uŜyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku lokalu w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 76, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Suwałkach. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 — 2030. 11. Wolne wnioski.
2015-06-19
17:30–18:10
1. Przyjęcie protokołu nr 8/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 maja 2015 r. 2. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planowania w budŜecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a takŜe przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego „śyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014 — 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 — 2030. 13.Wolne wnioski.
2015-05-20
16:30–17:00
1. Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 kwietnia 2015 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok. 3. Zaopiniowanie wniosku o przedłuŜenie umowy uŜyczenia Związkowi Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Suwałkach lokalu w budynku przy ul. T. Kościuszki 55, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030. 7. Wolne wnioski.
2015-04-23
16:00–17:20
1. Przyjęcie protokołu nr 6/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 marca 2015 r. 2. Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Wschodniemu Kościołowi Staroobrzędowemu nie posiadającemu hierarchii duchownej Staroobrzędowej Gminie Wyznaniowej w Suwałkach. 8. Rozpatrzenie wniosku na temat zwiększenia dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki. 12.Wolne wnioski.
2015-03-19
16:00–17:20
Przyjęcie protokołu nr 5/2015 posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 lutego 2015 r. ; Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Suwałkach oraz rozliczania kosztów podróży służbowych. ; Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2014 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030. ;
2015-02-19
16:00–17:10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. ; Zaopiniowanie wniosku dotyczącego użyczenia Fundacji Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK pomieszczeń o pow. 62,54 m2 na świetlicę środowiskową w budynku przy ul. Daszyńskiego 10, będącym własnością Gminy Miasta Suwałk. ; Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
2015-01-22
16:00–17:35
Przyjęcie Planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.
2014-12-29
16:00–17:00
Wyrażenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych
2014-12-18
15:40–17:00
Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Finansowo – Budzetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 2014-2018; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030.
2014-12-09
12:40–12:50
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji
19 listopada 2015-11-19
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja odbywa się na tydzień przed terminem sesji w poniedziałek

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-06-15
15:30–16:40
1. Przyjęcie protokołu nr 6/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach. 2. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu Miasta na 2016 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia przedwojennych Ŝydowskich mieszkańców Suwałk. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. 6. Wytypowanie przedstawiciela do udziału w pracy komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 7. Wolne wnioski.
2015-04-22
15:30–16:20
1. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 z dnia 16 marca 2015 r. posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach. 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. 3. Informacje o działalności samorządowych jednostek kultury: -sprawozdanie merytoryczne Suwalskiego Ośrodka Kultury za rok 2014, -sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach za rok 2014, -sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach w 2014 roku. 4. Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 6. Kontynuacja dyskusji na temat zwiększenia dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”. 7. Wolne wnioski.
2015-03-16
17:00–18:00
Przyjęcie protokołu nr 4/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. ; Przyjęcie informacji z realizacji „Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015” 1 stycznia- 31 grudnia 2014 roku. ; Rozpatrzenie wniosku Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” o zwiększenie dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”.
2015-02-25
19:15–19:40
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk ze współpracy z miastami partnerskimi oraz międzynarodowym stowarzyszeniem pn.: Innovation Circle Network w 2014 roku. ; Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
2015-01-19
17:00–18:50
Wypracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Miasta Suwałki na 2015 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami wraz z opinią Komisji Stypendialnej. ; Zaopiniowanie wniosków o doroczne nagrody Miasta Suwałki za 2014 rok oraz nagrody jubileuszowe w dziedzinie kultury.
2014-12-15
13:00–13:10
Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 2014-2018. ; Informacja z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w sezonie turystycznym od czerwca do września 2014 r. ; Projekt planu pt: „Wybrane święta państwowe, wojskowe i rocznice historyczne planowane do realizacji w 2015 roku Suwałkach”. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2015 Rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
2014-12-09
13:00–13:10
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty i Wychowania

Komisja odbywa się na tydzień przed terminem sesji w środę

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-02-25
08:30–09:00
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto. ; Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
2015-01-21
15:30–17:00
Wypracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
2014-12-22
13:00–13:50
Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 2014-2018.
2014-12-09
13:05–13:15
wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Komisja odbywa się na tydzień przed terminem sesji w środę

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Komisja odbywa się na tydzień przed terminem sesji w poniedziałek

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-06-15
15:30–16:15
1. Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 maja 2015 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania. 3. Informacja z częściowej realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 r. 4. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2016 rok. 6. Wolne wnioski.
2015-05-18
15:30–15:40
1. Przyjęcie protokołu nr 6/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 kwietnia 2015 r. 2. Informacja z realizacji „Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat” w 2014 roku. 3. Wolne wnioski.
2015-04-20
15:30–17:00
1. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 16 marca 2015 r. 2. Informacja dotycząca funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w 2014 r. 3. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w 2014 roku. 4. Informacja z realizacji Programu „Suwalska RODZINA PLUS” za okres 01.01.2014 — 31.12.2014 r. 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. 6. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 r. 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej w 2014 roku. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r. 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015. 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Suwałki na 2015 rok. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 14. Dyskusja nad podjęciem działań w zakresie wprowadzenia „Koperty życia” na terenie Miasta Suwałki. 15. Wolne wnioski.
2015-03-16
15:30–17:00
Przyjęcie protokołu nr 4/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 16 lutego 2015 r. ; Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Suwałk. ; Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na Terenie Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w roku 2014. ; Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2014 r. ; Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach w 2014 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków, placów miejskich, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.
2015-02-16
15:30–17:00
Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ; Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
2015-01-19
15:30–17:00
Przyjęcie Planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok.
2014-12-15
15:30–17:00
Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 2014-2018. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku.
2014-12-09
12:50–13:00
wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Statutowa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Komisja odbywa się na tydzień przed terminem sesji w wtorek

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-06-16
15:30–16:20
1. Przyjęcie protokołu nr 8/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 19 maja 2015 r. 2. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. za 2014 rok. 3. Informacja z działalności Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Suwałkach za 2014 rok. 4. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o. w roku 2014. 5. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia przedwojennych Ŝydowskich mieszkańców Suwałk. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. 9. Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaŜy działek stanowiących własność Miasta Suwałk. 10. Wolne wnioski.
2015-05-19
15:30–15:50
1. Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 21 kwietnia 2015 r. 2. Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaŜy działek stanowiących własność Miasta Suwałk. 3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydzierŜawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1200 ha. Dotyczy to części działki ozn. nr geod. 22846/6 stanowiącej własność Miasta Suwałk, połoŜonej w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w uŜytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A. 6. Wolne wnioski.
2015-04-21
15:30–17:00
1. Przyjęcie protokołu nr 6/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 17 marca 2015 r. 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. 3. Informacja z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w 2014 r. 4. Informacja z działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 5. Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaŜy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poŜwirowych — zbiornik Sobolewo w Suwałkach. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach. 10. Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 12. Wolne wnioski.
2015-03-17
15:30–17:00
Przyjęcie protokołów nr 3/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 20 stycznia 2015 r., Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 17 lutego 2015 r., Nr 5/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 25 lutego 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. ; Zaopiniowanie wniosków o przyjęcie do planu sprzedaży działek będących własnością Miasta Suwałk. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S. A.
2015-02-25
9:40–9:55
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.
2015-02-17
15:30–16:50
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. ; Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaży działek będących własnością Miasta Suwałk. ; Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
2015-01-20
15:30–17:00
Przyjęcie Planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok.
2014-12-16
15:30–16:00
Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 2014-2018. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2014-12-09
13:00–13:10
wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

http://mkrpa.suwalki.pl/

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk powołana została Zarządzeniem nr 218/11 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2011 roku. Skład Rady: 1. Krystyna Wasilewska – przedstawicielka Zarządu Koła PZN w Suwałkach, 2. Wiesława Kwaterska – przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Społecznej ALTERNATYWA w Suwałkach, 3. Grzegorz Roszkowski – przedstawiciel Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszacych Polskiego Związku Głuchych w Suwałkach, 4. Janina Dąbrowska – przedstawicielka Klubu Kobiet Po Mastektomii „Amazonka” w Suwałkach, 5. Honorata Rudnik – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym składającym sie z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie miasta organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zgłoszonych po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego informacji Prezydenta Miasta Suwałk o możliwości zgłaszania kandydatów do rady. Siedziba Rady – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. 23 Października 20. Kadencja Rady trwa 4 lata (obecna od 5 sierpnia 2011 r. do 4 sierpnia 2015 r.). Zakres działalności Rady: 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do; a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, b) realizacji praw osób niepełnosprawnych. 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Ocena realizacji programów. 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Opinie Rady zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk

Rada została powołana Zarządzeniem Nr 142/2015 z dnia 2015-04-13 — w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk

W Skład Rady Sportu na lata 2015-2016 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 81/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk): 1. Waldemar Borysewicz 2. Edward Dec 3. Beata Domalewska-Chrulska 4. Beata Marianna Harasimowicz 5. Łukasz Kardel 6. Marek Krejpcio 7. Władysław Marek Renowicki 8. Jerzy Czesław Szleszyński 9. Wojciech Winnik 10. Jacek Marek Zieliński 11. Piotr Ludwik Zieliński 12. Jadwiga Olbryś. W skład Rady Sportu nie wchodzą przedstawiciele Rady Miasta

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

6 października 2015-10-06
16:00–17:20
Konsultacje Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok.
2015-08-06
16:00–16:40
Podjęcie uchwały nr 3 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie wskazania pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. Informacja z konsultacji „Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
2015-06-10
16:00–17:00
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. Poinformowanie o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok. Omówienie treści ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz sposobu wyboru przedstawicieli organizacji przez SRDPP.
2015-05-27
15:30–18:00
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok. Konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Przedstawienie odpowiedzi na apel SRDPP do Zarządu Województwa Podlaskiego o podjęcie działań na rzecz umożliwienia lokalnej społeczności, zamieszkującej teren Miasta Suwałki, aplikacji o środki finansowe w ramach działań realizowanych przy zastosowaniu formuły rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność. Informacja o udziale przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych w zespole ds. opracowania Strategii Kultury Miasta Suwałki do 2020 roku oraz ustalenie sposobu wytypowania pięciu przedstawicieli organizacji do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.
2015-03-26
15:30–17:00
Spotkanie z przedstawicielami ZBM w sprawie zasad wynajmu lokali organizacjom pozarządowym. Przyjęcie apelu SRDPP do Zarządu Województwa Podlaskiego o podjęcie działań na rzecz umożliwienia lokalnej społeczności, zamieszkującej teren Miasta Suwałki, aplikacji o środki finansowe w ramach działań realizowanych przy zastosowaniu formuły rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku. 6. Zaproszenia do udziału w projekcie „Dobre Rady” i ustalenie terminu dwudniowego szkolenia w Suwałkach dla członków SRDPP.
2015-02-11
15:30–17:00
Plan pracy rady; Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna ; Standardy RDPP
2015-01-27
15:30–17:00
wybór władz; obieg informacji; przygotowanie propozycji do planu pracy
Zobacz pozostałe
Zwiń

Suwalska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-01-29
12:00–14:30
Założenia polityki senioralnej; relacja z IV sesji RM; roczny plan działania
2015-01-22
12:00–13:00
wybór władz; obieg informacji; przygotowanie propozycji do planu pracy